×

ul. Szopena 59/2

35-055 Rzeszów

Mapa dojazdu

Godziny pracy:

Pn-pt 9:00-17:00

Sprawny przebieg procesu hipotecznego

Postaw na kompetencje

Praca, którą wykonuję dla klientów jest często dla nich niewidoczna. Pozornie wydaje się być pracą przy biurku i związaną ze środowiskiem bankowym. W rzeczywistości wygląda to inaczej. Jest to cały szereg działań i współpracy z przeróżnymi podmiotami, również poza biurem.

katarzyna michalska kredyty rzeszow

Z jakimi instytucjami, osobami może mieć styczność potencjalny kredytobiorca w trakcie realizacji procesu hipotecznego?

W mojej pracy, poza tematyką finansów i bankowości, stykam się z wieloma zagadnieniami z innych dziedzin. Przy każdym kredycie hipotecznym wnioskodawcy zobowiązani są przygotowywać różnego rodzaju dokumenty do banku zawierające niezbędne informacje służące rozpatrzeniu wniosku kredytowego.
Zajmuję się kredytami i poza nimi posiadam nieodłącznie sporą wiedzę w powiązanych z moją pracą dziedzinach, jednak nie udzielam porad prawnych, podatkowych, księgowych. Od tego są inne osoby wykonujące te zawody. Dlatego też, to do nich kieruję moich klientów, jeśli mają kwestie związane tymi tematami. Natomiast oczywiście pomagam moim klientom przy wielu formalnościach, aby proces ubiegania się o kredyt hipoteczny był jak najbardziej sprawny oraz by klient nie chodził od urzędu do urzędu i szukał sam odpowiedzi, tracąc tym samym niepotrzebnie czas. Stąd też informuję klientów, gdzie mogą udać się po dany dokument, jak ma wyglądać podanie, wniosek, zaświadczenie, kto może udzielić porady w danym temacie, do którego urzędu trzeba będzie się zwrócić, itd.
Poniżej przedstawiam podmioty/osoby, z którymi najczęściej kredytobiorcy mają do czynienia w trakcie pracy nad kredytem i jakie na ogół dokumenty są potrzebne.

SĄD – WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH – podstawowym obowiązkiem kredytobiorcy jest złożenie wniosku o wpis hipoteki. Może tego dokonać notariusz często za dodatkowa opłatą bądź kredytobiorca, któremu w tym pomagam bez żadnych opłat. Przy kredytach hipotecznych spotykane jest również składanie wniosku o założenie nowej księgi wieczystej, wpis zmiany sposobu korzystania, zmiana kwoty hipoteki, ujawnienie aktualnego właściciela nieruchomości. Banki zawsze wymagają też wyjaśnienia wzmianek w KW, przy tym też pomagam swoim klientom.

ZUS – często bank wymaga dostarczenia zaświadczeń z ZUSu o niezaleganiu z płatnościami składek, o tym, jaka jest wysokość podstawy wynagrodzenia, od której pracodawca odprowadza składki.

URZĄD SKARBOWY – gdy np.: potrzebne jest zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami składek, o tym, jaka była wysokość podatku zapłaconego w danym okresie, gdy nie ma się potwierdzenia, że Pit za dany rok został złożony. Również, gdy zostanie ustanowiona hipoteka należy złożyć deklarację PCC3, pomagam ją uzupełnić i informuję o obowiązku, jaki spoczywa w tym zakresie na kredytobiorcy.

URZĘDY:
Wydział Geodezji tutaj najczęściej kierują swe kroki ci, którzy kupują działkę lub budują dom, potrzebne są wypisy, wyrysy z rejestru gruntów, czasem należy te dokumenty uaktualnić.
Wydział Architektury – gdy wnioskodawcy nie posiadają uprawomocnionego pozwolenia na budowę lub kiedy należy przenieść pozwolenie na budowę, gdy brakuje warunków zabudowy lub ich załączników, gdy wymagane jest zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy o samodzielności lokali
Wydział Finansowy – stając się właścicielem nieruchomości (działki, mieszkania, domu) powstaje obowiązek podatkowy, informuję, gdzie i jaki składa się wniosek o ustalenie wymiaru podatku.
Wydział Spraw Obywatelskich – gdy w trakcie ubiegania o kredyt, kończy się lub już skończył termin ważności dowodu osobistego, a wnioskodawca nie posiada innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
Urząd Stanu Cywilnego – czasem wymagany jest odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

OSOBA POSIADAJĄCA UPRAWNIENIA BUDOWLANE np.: kierownik budowy czy architekt – z jej pomocy klienci często korzystają przy przygotowaniu kosztorysu budowlanego, remontowego, wykończeniowego, na którym taka osoba składa swój podpis, potwierdzając tym samym poprawność jego wykonania. Instruuję klientów, na co należy zwracać uwagę przy opracowaniu kosztorysu i jakie wytyczne stosowane są w danym banku. Przygotowanie kosztorysu wymaga od wnioskodawców staranności, przemyślenia kwot, terminów realizacji, terminów wypłat.

NOTARIUSZ – wnioskodawcy korzystają z jego usług, kiedy zawierają akty notarialne np.: umowy darowizny, kupna-sprzedaży, umowy deweloperskiej, pełnomocnictwa do czynności związanych z kredytem, sprzedażą, kupnem.

BIURA NIERUCHOMOŚCI/DEWELOPERZY/SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE – by ułatwić klientom przygotowanie się do kredytu i ograniczyć formalności do minimum, w imieniu klienta współpracuję ze Sprzedającymi. Odbieram dokumenty, dopracowywuję szczegóły, jeśli nie wszystko zawarte jest w dokumentacji.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY – każdy bank w trakcie procesu weryfikuje wartość przedmiotu zabezpieczenia. Często wymagana jest wycena, ekspertyza bądź operat szacunkowy. Można ją dokonać tego za pośrednictwem banku lub samodzielnie zlecić taką usługę rzeczoznawcy, który jest do tego uprawniony i akceptowany przez bank. Często w tym przypadku będzie to przygotowane w krótszym terminie i tańsze (zwłaszcza, gdy klient wnioskuje o kredyt w kilku bankach).

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY – osoby ubiegające się o kredyt w walucie obcej muszą przedstawiać część dokumentacji przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego danego języka. Pracując z takimi klientami, podaję kontakty, by klient mógł wszystko skoordynować.

BIURA KSIĘGOWE/RACHUNKOWE – osoby prowadzące działalność ubiegające się o kredyt hipoteczny, zazwyczaj posiadają firmę obsługującą je pod kątem księgowym, kadrowym. W zależności od formy prowadzonej działalności, sposobu rozliczania się z urzędem podatkowym banki wymagają wielu dokumentów finansowych. Są to np.: pity, podatkowe książki przychodów i rozchodów, tabele amortyzacji, zestawienia środków trwałych, bilanse, rachunki zysków i start, umowy spółki, druki bankowe dotyczące prowadzonej działalności, itd. Jeśli klient wyraża zgodę, kontaktuję się bezpośrednio z biurem i przekazuję informacje, jakie dokumenty będą potrzebne do kredytu.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE – ubezpieczenie nieruchomości czy ubezpieczenie na życie są jednymi z zabezpieczeń kredytu. Można korzystać z ubezpieczeń zawieranych z TU za pośrednictwem banków lub z TU poza bankiem. Wszystko uzależnione jest od banku i oferty.

BANKI/INSTYTUCJE POŻYCZKOWE – np.: przy tzw. małej konsolidacji, czyli kredycie hipotecznym, którego celem jest spłata innych zobowiązań, czy przy zakupie nieruchomości obciążonej hipoteką, obligatoryjne będzie przedstawienie zaświadczenia o aktualnym saldzie zadłużenia, warunkach całkowitej spłaty.Zaprezentowałam najważniejsze, ale na pewno nie wszystkie instytucje, osoby, z którymi potencjalny kredytobiorca będzie miał styczność w trakcie realizacji procesu hipotecznego. Oczywiście każdy pod kątem własnego celu kredytowania. Osoba ubiegająca się o kredyt w złotówkach, nie będzie potrzebowała korzystać z usług tłumacza czy osoba kupująca mieszkanie nie będzie wykonywała kosztorysu budowlanego.

Współpracując ze mną, możecie Państwo liczyć na moją pomoc po udzieleniu kredytu. Okresy kredytowania są długoterminowe. W trakcie spłacania kredytu możecie się Państwo zetknąć z różnymi sytuacjami, które będą wymagały konsultacji czy pomocy. Na ten moment możecie Państwo w ogóle nie brać pewnych sytuacji pod uwagę, lecz mogą one zaistnieć np.:

 • częściowe nadpłacanie lub całkowite spłacenie kredytu; 
 • zwiększenie kwoty kredytu;
 • zmiana formuły rat;
 • skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania;
 • wakacje kredytowe;
 • refinansowanie kredytu;
 • opóźnienia w pracach deweloperskich;
 • niewywiązanie się ze zobowiązań umowy kredytowej np.: niedostarczenie dokumentacji dotyczącej zakończenia budowy, niedostarczenie polisy ubezpieczenia nieruchomości, bądź życia i potwierdzenia składki w terminie;
 • szkoda na nieruchomości;
 • rozstanie/rozwód współkredytobiorców;
 • odłączenie współkredytobiorcy od kredytu;
 • śmierć współkredytobiorcy
 • choroba, nieszczęśliwy wypadek, utarta pracy;
 • ustanowienie służebności na części działki;
 • odłączenie części działki;
 • sprzedaż nieruchomości z hipoteką;
 • różnego rodzaju aneksy do umowy.